Home » Nauka » Badania naukowe

Badania naukowe

Projekty badawcze realizowane w 2017 r.:

 

1. Zadanie badawcze: Społeczny i edukacyjny wymiar bezpieczeństwa

Projekt: Zagrożenia związane z występowaniem zjawiska sekstingu w komunikacji młodych ludzi

Wykonawcy projektu: dr hab. Małgorzata Bereźnicka, dr Paweł Łubiński, dr Mariusz Rozwadowski, dr Magdalena Szumiec, dr Ewelina Włodarczyk, mgr Andrzej Ziarko

 

2. Zadanie badawcze: Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego jako priorytetu funkcjonowania państwa

Projekty:

prof. Olga Wasiuta – Wojna „hybrydowa” prowadzona na Ukrainie zagrożeniem bezpieczeństwa i równowagi geopolitycznej Europy Środkowo-Wschodniej

dr Marek Pietrzyk – Zapewnianie bezpieczeństwa Polski przez Siły Zbrojne RP w opinii studentów wybranych uczelni krakowskich

dr Piotr Łubiński – Działania militarne i niemilitarne poza obszarem traktatowym dla większej integracji polityczno-militarnej NATO i UE

dr Łukasz Czekaj – Edukacja obywatelska w zakresie bezpieczeństwa w Polsce po 1989 roku na przykładzie Fundacji Stefana Batorego

 

3. Zadanie badawcze: Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym

Projekty:

dr hab. Hanna Batorowska, prof. UP – Kultura informacyjna komponentem kultury bezpieczeństwa w społeczeństwie demokratycznym

dr Emilia Musiał – Nowa kultura uczenia się w cyfrowym świecie (środowisko uczenia się – analiza)

mgr Paulina Motylińska – Bezpieczeństwo informacyjne w środowisku Internetu

 

4. Zadanie badawcze: Transnarodowe wyzwania globalne w procesie budowy bezpieczeństwa społecznego państw

Projekty:

prof. Jerzy Świeca – Bezpieczeństwo narodowe państw w interpolarnym systemie globalnym (projekt realizowany do 30 IX 2017 r.)

prof. Janusz Falecki – Udział Sił Zbrojnych RP w zapewnieniu bezpieczeństwa pozamilitarnego

dr Rafał Klepka – Medialne obrazy świata

dr Danuta Kaźmierczak – Zadania edukacji dla bezpieczeństwa. Szanse, ryzyka, zagrożenia

dr Paweł Łubiński – Wieloaspektowość kategorii bezpieczeństwa w koncepcjach politycznych współczesnych środowisk narodowych w Polsce

dr Przemysław Mazur – Tożsamość, etniczność, narodowość w globalizującym się świecie

dr Mariusz Rozwadowski – Implementacja współczesnych koncepcji zarządzania w Policji, gwarantem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym

dr Elżbieta Sadowska-Wieciech – Samorząd lokalny w doktrynach brytyjskich partii politycznych

dr Paweł Skorut – Bezpieczeństwo reżimów politycznych w XX i XXI wieku

 

5. Zadanie badawcze: Human security – wybrane aspekty bezpieczeństwa ludzkiego na przestrzeni dziejów

Projekty:

dr hab. Tomasz Biedroń, prof. UP – Działalność informacyjna konspiracyjnych struktur obozu narodowego w okresie 1945-52 na przykładzie województwa krakowskiego i katowickiego

dr Remigiusz Kasprzycki – Unikanie służby i dezercje w Wojsku Polskim w latach 1918-1939

dr Rafał Kopeć – Robotyzacja pola walki. W kierunku wojny postludzkiej

dr Katarzyna Pabis-Cisowska – Wątki kulturowe w Polskiej Kronice Filmowej – propaganda i rzeczywistość

dr Przemysław Wywiał – Organizacje pozarządowe jako element systemu bezpieczeństwa państw Unii Europejskiej

 

6. Zadanie badawcze: Bezpieczeństwo informacyjne w społeczeństwie demokratycznym

Projekt:

dr Ewelina Włodarczyk – Kreatywność nauczyciela czynnikiem sprzyjającym jakości procesu dydaktycznego

 

8. Badania w zakresie: bezpieczeństwo militarne Polski, rewolucja w sprawach wojskowych, nowe technologie w bezpieczeństwie militarnym, kultura strategiczna, współczesne konflikty zbrojne – dr Tomasz Wójtowicz