Home » Nauka » Członkostwo w instytucjach naukowych

Członkostwo w instytucjach naukowych

dr hab. Z. Kwiasowski, prof. UP:

 • Członek Senackiej Komisji ds. Nauki, członek Komisji Nauk Pedagogicznych PAN
  Oddział w Krakowie na kadencję 2011-2014 i na kadencję 2015 – 2018. Pismo Prezesa nr 40/9/2015 z dnia 06.03.2015 prof. dr. hab. Ryszarda Tadeusiewicza;
 • Przewodniczący Komisji ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Małopolskiego Zarządu PCK w Krakowie;
 • Rzeczoznawca merytoryczno-dydaktyczny MEN do kwalifikowania do użytku szkolnego podręczników do przysposobienia obronnego i Edukacji dla bezpieczeństwa. Upoważnienie MENiS z dnia 19.12.2002. Nr DKOS – 603 –R – 127/02/DM;
 • Rzeczoznawca merytoryczno-dydaktyczny MEN do opiniowania programów nauczania przysposobienia obronnego i edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów ścieżki edukacyjnej obrona cywilna. Upoważnienie MENiS z dnia 18.12.2002. Nr DKOS – 4015 –R – 25/02/EMK.

dr hab. H. Batorowska, prof. UP:

 •           Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Organizacji Wiedzy, International
  Society for Knowledge Organization, ISKO (od 2007 roku);
 •           Członek Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej;
 •           Członek Transdyscyplinarnego Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im.
  prof. K. Bogdańskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
 •           Członek Związku Nauczycielstwa Polskiego;
 •           Członek Komitetu Redakcji czasopisma „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik
  Naukowy” (od 2011 roku);
 •           Członek Kolegium Recenzentów kwartalnika Polskiego Towarzystwa Informacji
  Naukowej „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej”, „Toruńskich
  Studiów Bibliologicznych / Bibliological Studies of Torun,” , International Journal
  of Continuing Engineering Education and Lifelong Learning;
 •           Przewodnicząca Rady Programowej elektronicznego czasopisma Biblioteki
  Głównej UP w Krakowie „Biblioteka i Edukacja”.

dr hab. T. Biedroń, prof. UP:

 •           Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego Kraków.

dr hab. Jerzy Świeca, prof. UP:

 • Stały recenzent czasopisma naukowego „Przegląd Narodowościowy – Review of
  Nationalities”, Uniwersytet Zielonogórski;
 • Współpraca z międzynarodową organizacją Christian Friends Of Israel (CFI)
  Chrześcijańscy Przyjaciele Izraela i afiliowaną do niej z Polski, organizacją
  Stowarzyszenie Służba Szalom;
 • Ekspert Ośrodka Przetwarzania Informacji – OPI – Instytutu Badawczego (MNiSZW).

prof. dr hab. O. Wasiuta:

 •       Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych;
 •       Zastępca Prezesa Oddziału Olsztyńskiego PTNP.

dr hab. M. Bereźnicka:

 •       Członek Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, oddział w Krakowie;
 •       Członek Zespołu Pedagogiki Społecznej KNP PAN (od czerwca 2015 r.);

dr K. Cenda-Miedzińska

 •       Członek Stowarzyszenia Współpracy Polsko-Afgańskiej HAMKARI;
 •       Członek komitetu redakcyjnego Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis,
  Studia de Securitate et Educatione Civili I, Wyd. Naukowe UP.

dr inż. B. Jarosz:

 •       Członek Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa.

dr R. Kasprzycki:

 •       Współpraca z Muzeum Armii Krajowej w Krakowie (m.in. wygłoszenie 11 listopada
  2014 roku prelekcji naukowej: Dezercje i unikanie służby w WP w latach 1918-1939);
 •       Współpraca z Narodowym Centrum Kultury w Warszawie w ramach programu pod
  nazwą „Europejska Sieć Pamięć i Solidarność” („ESPS”) (m.in. tekst w j. angielskim
  na stronie internetowej sieci R. Kasprzycki NO FUTURE in Central and Eastern
  Europe. Dismantling communism through Punk).

dr R. Klepka:

 •        Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

dr R. Kopeć:

 •        Członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego;
 •        Członek stowarzyszenia „Język – Kultura – Polityka”.

dr P. Łubiński:

 •        Zastępca przewodniczącego Komisji ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa
  Humanitarnego Małopolskiego Zarządu PCK w Krakowie;
 •       Członek Komisji ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
  Zarządu Głównego PCK w Warszawie.

dr K. Pabis-Cisowska:

 •        Członek Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa;
 •        Sekretarz Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej przy Towarzystwie
  Miłośników Historii i Zabytków Krakowa;
 •        Członek Rady Muzeum przy Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola;
 •        Współpraca z Żydowskim Muzeum Galicja (od 2012 r.);
 •        Współpraca z Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich
  (od 2015 r.);
 •        Współpraca ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie.

dr M. Pietrzyk:

 •        Członek Stowarzyszenia Chemików RP.

dr E. Sadowska-Wieciech:

 •        Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

dr P. Skorut:

 •        Członek Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Miejsc Pamięci Walk i Męczeństwa
  przy Wojewodzie Małopolskim;
 •        Prezes Towarzystwa im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie;
 •        Członek Polskiego Czerwonego Krzyża – honorowy dawca krwi.

 dr M. Szumiec:

 •        Członek Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego ds. realizacji na terenie
  województwa małopolskiego Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna
  i przyjazna szkoła”;
 •        Członek zespołu ds. dokonania oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego
  na realizację działań w ramach Rządowego Programu wspomagania w latach 2015 -
  2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
  wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

dr P. Szybka:

 •        Współpraca z Polską Radą Resuscytacji.

dr E. Włodarczyk:

 •        Wolontariusz PCK w Komisji ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa
  Humanitarnego od października 2011 r do chwili obecnej;
 •        Członek Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu
  Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” z powołania Kuratorium
  Oświaty w Krakowie.

dr P. Wywiał

 •       Członek Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego przy Towarzystwie
  Miłośników Historii i Zabytków Krakowa;
 •       Członek Rady Naukowej Małopolskiego Historycznego Szlaku Pamięci;
 •       Członek Związku Piłsudczyków;
 •       Członek Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej;
 •       Członek Komendy Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej (oficer wychowawczy);
 •       Członek Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza;
 •       Członek Wydziału Naukowo-Badawczego Związku Strzeleckiego „Strzelec”
  Organizacja Społeczno-Wychowawcza;
 •       Członek Komisji ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
  Polskiego Czerwonego Krzyża.

dr Ł. Czekaj:

 •       Członek Komisji ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
  Polskiego Czerwonego Krzyża;
 •       Członek Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej;
 •       Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA;
 •       Członek Stowarzyszenia Polska Akademia Judo;
 •       Zawodnik Towarzystwa Sportowego Wisła Sekcja Judo.

mgr A. Ziarko:

 •       Opiekun licealnego koła naukowego „Ratownicy V LO” przy V LO im. A.
  Witkowskiego;
 •       Wolontariusz „Caritas” Archidiecezji Krakowskiej;
 •       Członek Polskiej Rady Resuscytacji.