Home » Rekrutacja » Informacje ogólne

Informacje ogólne

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Kierunek: Bezpieczeństwo państwa

Kryteria przyjęć na studia:
- dla nowej matury: wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony- część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony- część pisemna), wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5;
- dla starej matury: konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego – część pisemna lub ustna.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo państwa uczestnicząc w procesie dydaktycznym, realizowanym za pomocą innowacyjnych metod kształcenia  nabywają wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim kompetencje społeczne utożsamiane ze zrozumieniem procesów zachodzących w państwie i jego otoczeniu w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa  państwa w następujących jego aspektach: politycznym, społecznym, prawnym, ekonomicznym, wojskowym. Studia pozwalają absolwentowi na zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa  związanej z systemem bezpieczeństwa państwa, podstaw prawnych i procedur dotyczących bezpieczeństwa, podmiotów właściwych w sferze bezpieczeństwa państwa, zadań administracji publicznej, problematyki zarządzania kryzysowego, szeroko pojmowanej tematyki bezpieczeństwa na poziomie sektorowym  oraz różnych rodzajów przestępczości z terroryzmem włącznie.

Absolwent studiów na kierunku bezpieczeństwo państwa zdobywa i potrafi uzupełniać wiedzę związaną z przebiegiem procesów cywilizacyjnych, kulturowych, tożsamościowych  oraz społeczno – ekonomicznych wiążąc jednocześnie zjawiska globalne z ich wpływem na wydarzenia lokalne. Rozumie  i zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za kształtowanie bezpieczeństwa państwa, zależności ich łączące, systemy, które tworzą. Potrafi opisywać rzeczywistość w zakresie bezpieczeństwa  państwa odwołując się do teorii, a także od strony praktycznej, operując aparatem pojęciowym właściwym dla studiowanego kierunku studiów i na tej podstawie prognozować scenariusze rozwoju sytuacji bezpieczeństwa.

Przyszli absolwenci kierunku uzyskują przygotowanie do pełnienia różnorodnych funkcji w instytucjach sektora publicznego i prywatnego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Ich kompetencje charakteryzują się promowaniem odpowiednich, to znaczy zgodnych z normami prawnymi i etycznymi postaw obywatelskich, promowaniem postaw opartych na tolerancji oraz przekazywaniem przez studentów i absolwentów posiadanej wiedzy na tematy społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe, co pozostaje w związku z misją Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Absolwenci posiadają umiejętność podejmowania decyzji wraz z przewidywaniem ich skutków co predestynuje ich do podjęcia pracy/służby w służbach mundurowych (Wojsko Polskie, Policja, Straż Graniczna, ABW, Państwowa Straż Pożarna, Krajowa Administracja Skarbowa itp.).

Zdobyte w trakcie studiów umiejętności dotyczą również percepcji prasy, otwartych zasobów edukacyjnych i lektury opracowań naukowych, przygotowania ustnych i pisemnych wypowiedzi, umiejętności warsztatowych pozwalających na realizację zadań badawczych.

Absolwenci studiów I stopnia uzyskują przygotowanie do pracy zawodowej a także możliwość kontynuowania edukacji na studiach II stopnia. Mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia kierunek bezpieczeństwo państwa w ramach poszczególnych specjalności lub pokrewnych kierunkach studiów. Usystematyzowana w trakcie studiów wiedza teoretyczna i praktyczna pozwala na rozpoznawanie i ocenę zagrożeń oraz związanego z tym ryzyka na poziomie: globalnym, regionalnym, narodowym i lokalnym.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Kierunek: Bezpieczeństwo państwa
Specjalności do wyboru (nienauczycielskie):
-   bezpieczeństwo wewnętrzne
-   bezpieczeństwo społeczne
-  zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością

Specjalność nauczycielska:

- edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa

Kryteria przyjęć: Konkurs dyplomów – ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

Studia przewidziane dla absolwentów studiów wyższych z dziedziny nauk społecznych, w dyscyplinach naukowych: nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności, nauki o polityce, nauki o polityce publicznej, pedagogika oraz dziedziny nauk prawnych, w dyscyplinach naukowych: nauki o administracji i prawo oraz dla absolwentów szkół oficerskich i inżynierów.

Studenci kierunku bezpieczeństwo państwa nabywają pogłębioną wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim kompetencje społeczne utożsamiane ze zrozumieniem procesów zachodzących w środowisku szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa. Potrafią scharakteryzować czym jest dla państwa bezpieczeństwo, wymienić jego poszczególne komponenty, dokonać ich gradacji. Są przygotowani do działania w sposób obywatelski (społeczny), potrafią działać z innymi i dla innych oraz uzyskują przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, sprawowania różnorodnych funkcji w systemie zarządzania bezpieczeństwem państwa. Kompetencje społeczne związane z promowaniem postawy obywatelskiej, promowaniem postaw opartych na tolerancji oraz przekazywaniem przez studentów i absolwentów posiadanej wiedzy na tematy społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe pozostają w związku z misją Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Studia drugiego stopnia z zakresu bezpieczeństwa państwa pozwalają wykształcić umiejętność analitycznego myślenia, dokonywania interpretacji zjawisk i procesów społecznych oraz dokonywania syntezy. Studia pokazują nieodłączny związek treści teoretycznych ze specjalistyczną wiedzą z zakresu istoty przedmiotowej i podmiotowej bezpieczeństwa państwa.

Absolwent kierunku bezpieczeństwo państwa zna i rozumie przyczyny, przebieg, kierunek rozwoju procesów politycznych, społecznych, kulturowych, ekonomicznych, wojskowych i występujących zagrożeń w skali państwa, regionu. Potrafi samodzielnie dokonywać selekcji informacji, które mogą być pomocne w pracy zawodowej. Potrafi uzupełniać i aktualizować wiedzę, formułować sądy i argumentować. Jest świadom etycznego kontekstu podejmowania działań własnych oraz innych inicjowanych w sferze bezpieczeństwa państwa. Poprzez wybór jednego z modułów specjalnościowych uzyskuje szansę pogłębienia swojej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa państwa, którą może następnie wykorzystać w zakresie projektowania ścieżki rozwoju zawodowego.

Absolwent może podjąć pracę/służbę w wyspecjalizowanych komórkach państwowych  i pozapaństwowych, które realizują zadania w sferze bezpieczeństwa państwa, w służbach mundurowych, strukturach administracji publicznej, w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli, ośrodkach reagowania kryzysowego oraz innych instytucjach, na stanowiskach wymagających społecznej wrażliwości i umiejętności kształtowania bezpiecznego środowiska społecznego. Będzie również predysponowany do pełnienia ról przywódczych w społeczeństwie lokalnym. Absolwent specjalności Edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa nabywa uprawnienia nauczycielskie.

Absolwenci studiów II stopnia w celu podnoszenia swoich kwalifikacji oraz samodzielnego kontynuowania badań naukowych, mają możliwość kontynuowania nauki w ramach studiów podyplomowych lub III stopnia (doktoranckich).

Studia podyplomowe:
Edukacja dla bezpieczeństwa

Studia (kwalifikacyjne) przeznaczone są dla czynnych nauczycieli z dyplomem magistra.
Czas trwania: 3 semestry.
Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie lub podwyższenie kwalifikacji z zakresu Edukacji dla bezpieczeństwa. Absolwenci studiów podyplomowych mają możliwość podjęcia pracy w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie nauczania tego przedmiotu.
Kryterium przyjęć: kolejność składania dokumentów aż do wyczerpania limitu.

Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe

Studia (doskonalące) przeznaczone są dla osób z wykształceniem licencjackim i magisterskim, zainteresowanych szeroko pojętym bezpieczeństwem oraz problematyką ochrony i ratownictwa ludności.
Czas trwania: 2 semestry.
Celem studiów podyplomowych jest podwyższenie kwalifikacji z zakresu bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego.
Kryterium przyjęć: kolejność składania dokumentów aż do wyczerpania limitu.